Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

סטטסיטיקות לגבי ביצועי ה SMS

לאחר שמבצעים שליחת SMS יש צורך לדעת האם ההודעה הגיעה אל המכשירים.
שירות Global Sms מאפשר לכם לראות, עבור כל קמפיין ששלחתם, מה הסטטוס שהתקבל עבור כל טלפון אליו שלחתם את ההודעה. סטטוסים אפשריים הם - התקבל, ממתין, מספר כשר, לא זמין, לא מחובר וכו'.
ניתן לצפות בכל הרשימה ואף לפלטר ולהציג רק הסטטוסים הרצויים.

צילומי מסך (הקליקו להגדלה):מאחלים לכם שימוש מהנה בשירות
Global Sms