Global Sms כוללת
אפשרויות מגוונות וכלים רבים
לשליחת SMS
אל הלקוחות שלכם

צרו חשבון והתחילו לשלוח SMS

תנאי השירות

שירות- Global Sms ושירות ITnewsletter (להלן: "השירותים") הינם שירותים מבית גלובל סמס בע”מ לשליחת Sms ולשליחת דיוור אלקטרוני. השירותים ניתנים באמצעות אותה מערכת, מערכת גלובל סמס (להלן: "המערכת").

בהצטרפות ללקוחות גלובל סמס בע”מ, ועם קבלת השירותים, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בהסכם זה. הסכם קבלת השירותים נועד על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה גלובל סמס בע”מ ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות גלובל סמס בע”מ ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של גלובל סמס בע”מ.

אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורכם האחרון באתר או במערכת. השימוש באתרים globalsms.co.il ו- itnewsletter.co.il (להלן: "האתרים") או במערכת מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה. אם אינכם מקבלים את תנאי השימוש, אל תשתמשו באתרים אלה או במערכת.
להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתרים ולשימוש במערכת. על ידי לחיצה על כפתור 'קראתי ואני מסכים לתנאי השירות' בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבונכם במערכת או על ידי גישה לשירותים באמצעות ממשק API, הינכם מקבלים עליכם את תנאי השימוש שלהלן.

כל השירותים הניתנים על ידי המערכת מיועדים אך ורק לשימוש העומד בתנאי חוקי מדינת ישראל. חל איסור חמור להפיץ אם ב SMS או בדיוור אלקטרוני וכן לאחסן כל מידע או נתון בהפרה לחוקי מדינת ישראל. בין השאר (אך לא מוגבל למקרים אלה), המשפט שלעיל מתייחס לחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינם שייכים ללקוח ושלא קיבל רשות להשתמש בהם, למידע המוגדר על ידי מערכות החוק והמשפט כמאיים ולמידע המוגדר סודי על ידי המדינה או בעל סודיות מסחרית. הלקוח משחרר את גלובל סמס בע”מ מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות המערכת.

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש, כפי שיתוקנו על ידי גלובל סמס בע”מ מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שגלובל סמס בע”מ רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת (להלן: "ההסכם"), כולל, מדיניות פרטיות הלקוח של גלובל סמס בע”מ ("מדיניות") (אלא אם כן צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות). על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתרים או במתן כל הודעה אחרת, גלובל סמס בע”מ רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מן האספקטים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתרים. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינכם עומדים בתנאים אלו, אינכם רשאים להשתמש במערכת. עליכם למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של האתרים על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עליכם לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמכם.

חוק הספאם

הלקוח מתחייב שלא לבצע הודעות Sms ו/או שליחת דואר אלקטרוני שאינם מורשים, לא לבצע הפצת דואר זבל (Spam) וכל זאת בהתאם לחוק הספאם. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני או מספרי טלפון סלולארי שנאספו באמצעות תוכנה לאיסוף פרטים אלו מנמענים אשר לא הביעו הסכמה לנתינתם באופן מפורש. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בכתובות דואר אלקטרוני או מספרי טלפון סלולארי שנרכשו מגורם צד שלישי. הלקוח מתחייב להזדהות בצורה ברורה בתור מדוור הדוא"ל או ה SMS. הלקוח מתחייב להסיר מיידית מרשימת התפוצה כל נמען דוא"ל או SMS שביקש לעשות כן בכל דרך שהיא, אם באמצעות קישור ה- Unsubscribe הפנימי של מערכת הדיוור או ה SMS ובכל דרך אחרת. הלקוח מתחייב לוודא שבכל רשימת תפוצה אליה מתבצע דיוור או שליחת SMS, לא נכללים נמענים אשר ביקשו להסיר את כתובתם או מספר הטלפון שלהם מרשימת התפוצה.

כל הודעת דואר אלקטרוני שתשלח באמצעות המערכת תכיל קישור "הסרה מרשימת הדיוור" המאפשר לנמענים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה שלכם. הנכם מאשרים ומסכימים כי לא תסירו, תנטרלו או תנסו להסיר או לנטרל קישור כאמור.

בהודעות ה SMS חובה על פי חוק הספאם להוסיף קישור להסרה לכל הודעה שנשלחת אל הנמענים. באחריותכם להוסיף את הקישור להסרה או לאפשר הסרה מרשימת התפוצה בכל דרך חוקית אחרת על ידי הנמענים שלכם.

בשימושכם במערכת תשתמשו או תייבאו רק רשימות תפוצה בהן כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת מראש לקבלת תכתובות מכם. עליכם לתעד את פרטי הרישום של הנמען אל רשימת התפוצה שלכם – הרשמה מקוונת, טופס וכו'. בהתאם לחוק כל הודעת Sms או דיוור אלקטרוני אשר תשלחו באמצעות השירותים אותם מציעה גלובל סמס אם באמצעות המערכת או באמצעות שירות ה API יהיו לנמענים אשר נתנו לכם הסכמתם לקבלת הודעות אלה באופן מפורש.

ידוע לכם כי לא כל הודעות הדוא"ל או ה SMS הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן מסיבות שונות. לא יתקבל החזר מכל סוג עבור הודעות אשר לא הגיעו ליעדן מכל סיבה. כל הודעת דואר אלקטרוני או Sms שתישלח על ידכם תוך שימוש במערכת חייבת להכיל ותכיל את קישור "הסרה מרשימת התפוצה" של השירותים, המאפשר לנמען להסיר את עצמו מרשימת התפוצה שלכם. שימושכם במערכת יהא בהתאם למגבלות על תוכן הודעות הדוא"ל וה SMS והפעילויות כמפורט בהסכם זה.

בשורת ה"מאת" של כל הודעת דוא"ל או תוכנה של כל הודעת SMS שתשלח על ידכם באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונכם, המוצר או השירות שלכם. שורת "הנושא" של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידכם באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא"ל. כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידכם באמצעות המערכת תכלול את מענכם התקף. הנכם מתחייבים לאמץ ולמלא אחר מדיניות הפרטיות, אשר יתכן ותשונה מעת לעת על ידי גלובל סמס בע”מ.

אין לשלוח תכנים הקשורים המתקשרים לספאם כגון - מכירת תרופות און ליין, פרסום הצעות עבודה מהבית, הלוואות, פורנוגרפיה וכן הימורים ברשת. הלקוח מודע לנזקים שעשויים להיגרם אם תתקבלנה תלונות ישירות או באמצעות גורם שלישי (כגון ספקי אינטרנט ISP או מפעילים סלולאריים) לגבי הפצת דואר אלקטרוני או SMS לנמענים שלא ביקשו לקבלם באופן מפורש. הלקוח מודע ומסכים לכך שביצוע אחת מפעולות אלו יגרום להפסקה חד צדדית של פעילות עסקית מול גלובל סמס בע”מ וכן כי לא יזוכה בהחזר כלשהו עבור תשלומים ששולמו אך לא בוצעו מפאת הפרת אחד מסעיפי הסכם זה. גלובל סמס בע”מ רשאית להוסיף בהודעות היוצאות מסרים המסבירים את זהות הלקוח, המאגר, זכויות הנמען וכן פרטים טכניים.

הודעות דוא"ל ו/או SMS אשר הנכם שולחים באמצעות המערכת עלולות להפיק תלונות ספאם מן הנמענים. הנכם אחראים להבטיח כי הקמפיינים שלכם לא יצרו מספר תלונות ספאם העולה על המקובל בתעשייה. גלובל סמס בע”מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע באם רמת תלונות הספאם שחולל הקמפיין שלכם הינן במסגרת המקובל בתעשייה, וקביעתה תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין על פי הסכם זה. גלובל סמס בע”מ תביא לסיום את שימושכם במערכת שלה, במידה וייקבע על ידי גלובל סמס בע”מ כי רמת תלונות הספאם אשר חולל הקמפיין שלכם הינו גבוה יותר מהמקובל בתחום.

רישום נמענים, טעינת רשימות תפוצה וכן הודעות דוא"ל ו/או SMS אשר הנכם שולחים באמצעות המערכת אל נמענים אשר הינם אזרחי האיחוד האירופי (כולל בריטניה) חייבים להיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות האירופאי (GDPR).

שימוש לרעה בשירותים

שרתי, תוכנות ומערכות גלובל סמס בע”מ ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי גלובל סמס בע”מ, אסור בהחלט. הלקוח מתחייב לא להפיץ הודעות פוגעות או מעליבות. בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גלובל סמס בע”מ ועובדיה.

תוכן למבוגרים בלבד

שליחת מסרים הכוללים חומרים ל 'מבוגרים בלבד' ו/או המכילים קישורים לאתרים המכילים חומרים כגון אלו אסור בהחלט. האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.

אחריות וזכויות

הלקוח יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח-2008. הלקוח יהיה אחראי לעמוד בכל תנאי החלטות משרד התקשורת אשר מתעדכנים מעת לעת. יובהר, כי גלובל סמס בע”מ אינה אחראית לספק ולא תספק ללקוח ייעוץ, משפטי או אחר, והאחריות על קבלת ייעוץ מתאים בקשר עם השירות מוטלת על כתפי הלקוח בלבד. כל הנאמר בשיחה טלפונית עם נציג מטעם השירותים אינו מהווה ייעוץ משפטי ולא יחשב ככזה גם אם נאמר אחרת.

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים), בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת דיוור אלקטרוני או הודעות לרבות טקסט בהודעת SMS ו/או תכנים המופיעים בעמודי אינטרנט סלולרי (WAP) שקישור להם ישלח באמצעות הודעת SMS או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בעמודי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים שיוצבו בהודעות הדוא"ל ו/או בהודעות MMS (להלן "התכנים"), הנן בבעלותו המלאה של הלקוח, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.

הלקוח הינו אחראי בכל הנוגע להשגת כל האישורים ו/או הזכויות ו/או ההסכמות ו/או רשיונות השימוש הדרושים מספקי ו/או יצרני התכנים ו/או כל גוף אחר (לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אקו"ם), לצורך השימוש בתכנים בהתאם להסכם זה, והוא פוטר בזאת את גלובל סמס בע”מ באופן מפורש מבדיקה של מקור התכנים ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך שימוש בתכנים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מהימנותם של התכנים והסכמתו המפורשת של מקור התכנים לפרסום המידע במסגרת השירות, ככל שהסכמה כאמור נדרשת, ומצהיר כי בדיקה כאמור מצויה בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח, ותבוצע על ידו.

העדר זכויות בתוכנה ובשירותים. זהו הסכם לשירותים ומתן גישה לאתר אינטרנט ולמערכת, הינכם מאשרים כי אינכם בעלי זכות קניינית באתרים, בשירותים או במערכת. הנכם מתחייבים כי לא תבצעו, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת ("התוכנה"), וכמו כן לא תסירו כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או התוכנה, תשנו, תתרגמו או תיצרו עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או התוכנה, או תעתיקו, תפיצו, תמשכנו, תמחו, או תעבירו בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בתוכנה.

אינכם רשאים להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליכם על ידי גלובל סמס בע”מ בקשר עם המערכת. הפרת התחייבויות אלו על ידכם עלולה להביא לסיומו של הסכם זה ולשיפוי ולפיצוי על פי כל דין.

החלטת משרד התקשורת "צמצום תופעת מסרוני פישינג ומסרונים זדוניים"

הלקוח מתחייב לעמוד תנאי החלטת משרד התקשורת "צמצום תופעת מסרוני פישינג ומסרונים זדוניים". בנוסף בהתאם להחלטה הלקוח מתחייב לבצע אימות לכל מספר טלפון נייד או קווי ממנו ישלחו הודעות ה Sms שלו. הלקוח מתחייב שלא לשלוח או לנסות לשלוח ממספרים שלא עברו זיהוי אמין.

לקוח אשר שולח הודעות Sms ממספרי שולח אלפאנומריים מתחייב לבצע אימות חזק לחשבונו כהגדרתו בהחלטה. בנוסף לקוח אשר מתחבר לשירות ה API של גלובל סמס מתחייב לבצע אימות חזק לחשבונו. הלקוח מתחייב שלא לשלוח באמצעות ה API או ממספרי שולח אלאפנומריים ללא ביצוע אימות חזק לחשבונכם.

שימוש ב API לצורך שליחת הודעות SMS על ידי צד ג' מחייב חתימה על הסכם צד ג' מול גלובל סמס. עליכם לפעול לחתימה על הסכם זה. הלקוח מתחייב שלא לאפשר לצד ג' לשלוח באמצעות המערכות שלו הודעות Sms ללא חתימה על הסכם צד ג' מול גלובל סמס. הלקוח מתחייב לעדכן את גלובל סמס בכל שינוי מדיניות במערכותיו לגבי מי רשאי לגשת אליהן ומי רשאי לשלוח הודעות SMS מאילו מספרי שולח.

תכנים

הלקוח מתחייב לקיים הוראות כל דין, ובכלל זה כל הודעת SMS הנשלחת על-ידי הלקוח תכיל את שם הלקוח ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת הודעות נוספות ע"י משתמש הקצה. כל הודעת MMS WAP ו/או דוא"ל תכיל את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), ככל שההודעה מהווה "דבר פרסומת", ובין היתר, מובהר כי בהודעת דוא"ל ו/או ו/או בעמוד ה-WAP יופיעו כל הפרטים הנדרשים ע"פ דין, לרבות: (א) היות ההודעה דבר פרסומת, ואם מדובר בהודעת דוא"ל – בכותרת ההודעה; (ב) שם המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו; (ג) זכות הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב, באופן פשוט וסביר.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחר, זכות קניינית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לתכנים. ל- גלובל סמס בע”מ ולמפעילים הסלולריים לא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים נשוא הסכם זה לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:

 1. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 2. כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
 3. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 4. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 5. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 6. חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 7. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
 8. כל חומר המפר זכויות לשימוש מסחרי, לחוזה, לסודיות או לאמון של צד שלישי כלשהו.
 9. כל חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין.
 10. חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
 11. כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של איזה מן המפעילים הסלולריים או במדיניותם כלפי לקוחותיהם.
 12. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 13. כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף 4 זה.
 14. כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב או שאינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 15. כל חומר, לרבות פרסום, שיווק או קידום מכירות הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן ו/או למפעילי רט"ן ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או שיינתן, במישרין או בעקיפין, על-ידי מי ממפעילי הרט"ן.
 16. חומר האסור על פי כל דין.

המפעילים הסלולריים

הובא לידיעת הלקוח שביצוע חלק ממחויבויות גלובל סמס בע”מ על פי טופס הזמנה זה מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בין גלובל סמס בע”מ לבין המפעילים הסלולריים השונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין גלובל סמס בע”מ לבין מפעיל סלולרי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולרי. כמו כן, הלקוח מודע לכך שהמפעילים הסלולריים עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם החברה באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

הלקוח יודע כי המפעילים הסלולריים רשאים לנתק ו/או להפסיק ו/או להשהות ו/או להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע התחייבויות גלובל סמס בע”מ על פי טופס הזמנה זה, למי מלקוחות הקצה או לכלל לקוחות הקצה או לסוג מסוים של לקוחות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולרי, בין לבקשת לקוח הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד גלובל סמס בע”מ ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך. במידה וחסימת לקוחות קצה כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים ללקוח, הלקוח מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.

הלקוח מודע למגבלות הכיסוי הסלולרי ולאופי הקשר הסלולרי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד גלובל סמס בע”מ ו/או כנגד המפעיל הסלולרי בקשר לכך.

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד גלובל סמס בע”מ ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתם הסבירה של גלובל סמס בע”מ ו/או המפעילים הסלולריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על גלובל סמס בע”מ ו/או המפעילים הסלולריים.

ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד גלובל סמס בע”מ ו/או כנגד המפעילים הסלולריים כתוצאה מניוד מספרים ו/או החלפת קידומות של מספרים קיימים בקידומות חדשות. על הלקוח לוודא ולתקן את רשימות התפוצה שלו בקידומות המעודכנות בהתאם לחוק.

אין בהסכם על פי טופס הזמנה זה או בהסכם בין הלקוח ללקוחות הקצה כדי לגרוע מהוראות הסכמי הרט"ן שבין לקוחות הקצה לבין המפעילים הסלולריים, לרבות ומבלי לגרוע, כל הוראות הגבלת האחריות של המפעילים הסלולריים;

השימוש בשירותים

השימוש בשירותים כפוף להסכם שנחתם בין הצדדים ולמחירון הרשמי של השירותים. במידה ולא ייחתם הסכם, במקרה של חריגות הלקוח יחויב עליהן עפ"י המחירון הרשמי ללא צורך בהודעה מוקדמת.
הלקוח מאשר ומסכים כי בכל הודעת דוא"ל שתשלח על ידו באמצעות המערכת , גלובל סמס בע”מ תהא רשאית להוסיף הערת שוליים מזהה כגון "נשלח באמצעות ITnewsletter" או כל הודעה דומה.

השימוש במערכת וכל הסתמכות על ידך על המערכת, כולל כל פעולה שננקטה על ידך בשל השימוש או הסתמכות כאמור, הינו על אחריותך בלבד. גלובל סמס בע”מ אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות מכל סוג, לרבות בקשות הסרה מרשימת התפוצה שלא התקבלו מכל סוג ומכל סיבה, הודעות שנתקבלו על ידי הנמען יותר מפעם אחת וכן, אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת "AS IS" ו- גלובל סמס בע”מ לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה.

הסעד היחיד והבלעדי שיינתן ללקוח לכל כשל של המערכת כאמור תהא הפעלת מאמצים סבירים ע"י גלובל סמס בע”מ כדי להתאים או לתקן את המערכת.

הלקוח אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים. גלובל סמס בע”מ תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש ללקוח גישה למערכת, אם בכלל. לגלובל סמס בע”מ אין כל ידע על המבנה הארגוני של הלקוח באם נרשם למערכת כישות, או על הקשרים האישיים שלו באם הינו אדם פרטי. גלובל סמס בע”מ לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.

גלובל סמס בע”מ והלקוח מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורת כלשהי, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה. גלובל סמס בע”מ תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת. גלובל סמס בע”מ לא תדרש להודיע באופן מפורש על שינויים בהסכם זה. על הלקוח להיכנס באופן יזום ולהתעדכן מעת לעת בשינויים שנעשו בהסכם. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כוויתור על זכות או סעד כאמור.

הסכם זה ניתן להסבה על ידי גלובל סמס בע”מ לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או הזכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.

תשלום עבור שירות ITnewsletter לדיוור אלקטרוני

התשלום עבור שירות הדיוור האלקטרוני הינו חודשי ומבוצע בכל תחילת חודש עבור חודש שהסתיים. החיוב מתבצע בהתאם לחבילה שנבחרה בהסכם ההצטרפות לשירות. במידה ובחודש מסוים לא התבצעה כל הפצה של ניוזלטר יחויב הלקוח בחבילה המינימאלית בלבד.

קמפיינים המכילים עד 3 נמענים ייחשבו כקמפיינים לבדיקה ולא יילקחו בחישוב נפח הדיוור החודשי. במידה ומבקש הלקוח להקטין את גודל חבילת הדיוור השינוי יעשה רק בחודש העוקב (הבא). במידה ומבקש הלקוח להגדיל את גודל חבילת הדיוור השינוי יעשה מיידית והלקוח יחויב בחודש זה בהתאם לחבילה החדשה שבחר.

מגבלת כמות דיוורים בחודש עבור חבילות דיוור

חבילת דיוור מוגבלת לכמות דיוורים חודשית של עד 10 פעמים כמות הנמענים בחבילה.
לדוגמא חבילת 2,500 נמענים מוגבלת לעד 25,000 דיוורים בחודש.

מגבלת תווים בהודעת SMS

* הודעות רגילות-
הודעת ה- SMS מוגבלת ל- 70 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות לניצול 134 תווים.

ניתן לשרשר 3 הודעות רצופות לניצול 201 תווים וכן הלאה עד ל-15 הודעות רצופות לקבלת 1,005 תווים.

* הודעות כפולות-
הודעת ה- SMS מוגבלת ל- 134 תווים.
ניתן לשרשר 2 הודעות רצופות לניצול 268 תווים.
ניתן לשרשר 3 הודעות רצופות לניצול 402 תווים וכן הלאה עד ל-7 הודעות רצופות לקבלת 938 תווים.

ההודעות ישורשרו ויוצגו כהודעה אחת ברוב מכשירי הסמארטפון.

השכרת קו וירטואלי

השכרת קו וירטואלי מבוצעת לצורך החזרת הודעות SMS על ידי הנמענים ישירות אל הלקוח. המספר הינו בבעלות החברה ויושכר ללקוח על בסיס חודשי בלבד. הלקוח לא יוכר כבעלים מכל צורה של המספר הסלולארי. הלקוח אינו רשאי להשתמש במספר הסלולארי מחוץ לשירות Global SMS. החיוב עבור הקו הוירטואלי מבוצע בתחילת כל חודש עבור החודש שהסתיים. במידה והלקוח מבקש להפסיק את שירות השכרת הקו הוירטואלי הוא יחויב עבור כל החודש בו ביקש להפסיק את השירות.

כשירות

הלקוח מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להתקשר בטופס הזמנה זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על התקשרות הלקוח בטופס הזמנה זה וביצועו על ידו.

ביטול והחזרים

גלובל סמס בע”מ שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה. במקרה כזה הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח ישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות גלובל סמס בע”מ. אם חשבון הלקוח מוגדר (על פי שיקול דעתה הבלעדי של גלובל סמס בע”מ) כלא פעיל במשך למעלה מ-120 ימים או שיש לו תלונות ספאם רבות או שגויים, לגלובל סמס בע”מ תהא שמורה הזכות למחוק לצמיתות את נתוני המנוי שלו. גלובל סמס בע”מ תעשה מאמצים סבירים ליצור עם הלקוח קשר באמצעות הדואר האלקטרוני לפני נטילת כל פעולה להסרת קבע כאמור.

הפסקת השירות

הלקוח רשאי להתנתק משירותי גלובל סמס בע”מ על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שהודיע ל גלובל סמס בע”מ הודעה מראש בת 15 ימים. במקרה של התנתקות על ידי לקוח המנוי על חבילות דיוור (מנוי חודשי) יחויב הלקוח עבור החודש בו הודיע על ההתנתקות. במקרה של התנתקות של לקוח אשר רכש חבילת SMS או בנק דיוורי ניוזלטר לא יבוצע כל החזר בגין יתרה שלא נוצלה.

עדכוני החברה ושליחת תוכן פרסומי

הנני מאשר הסכמתי לקבלת מידע באימייל וב- SMS על מבצעים ועדכונים אודות חברת גלובל סמס בע”מ ושירותיה לפרטי הקשר אותם סיפקתי או המוגדרים בחשבוני (אימייל וטלפון נייד).

נתוני הלקוח

גלובל סמס בע”מ מתחייבת שלא להעביר או להשתמש במאגר הנמענים של הלקוח. הנתונים של הלקוח הינם של הלקוח במלואם. הלקוח יכול לעדכן אותם, לייצא אותם או למחוק אותם לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתנאי השימוש. .

הסרת אחריות

גלובל סמס בע”מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשירותים המסופקים על ידה. בכלל זה איבוד נתונים וכן עיכוב, אי מסירה, או מסירה לכתובת שאינה נכונה של מסרים, דיוור אלקטרוני ו SMS, המועברים דרך באמצעות מערכת ITnewsletter.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב –
כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב זה.

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את גלובל סמס בע”מ ואת שותפיה העסקיים, מעניקי הרשיונות לה, ספקים, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מפיצים וסוכנים של גלובל סמס בע”מ בשל כל נזקים, הפסדים, התחייבויות, פשרות והוצאות (כולל אך לא רק הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות) בקשר עם כל תביעה או דרישה (א) הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, (ב) הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא"ל שהופצו על ידו באמצעות המערכת או (ג) הנובעת בכל דרך אחרת או קשורה לשימוש שלו במערכת. בנוסף, הלקוח מאשר ומסכים כי לגלובל סמס בע”מ יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

תוקפם של סעיפי האחריות והשיפוי אינו מותנה בזמן (בכפוף לדיני ההתיישנות הכלליים), והוראותיו ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים אף לאחר סיום התקשרות הצדדים על פי טופס ההזמנה.

כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של חיפה, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו.